Diagovet.pl

HEMAVET- Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwi

W PRZYPADKU BRAKU DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU KTÓRYM JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI – PROSIMY O WPISANIE PRODUKTU (ROZMIAR + ILOŚĆ) W KOMENTARZU NA KOŃCU SKŁADANEGO ZAMÓWIENIA LUB KONTAKT TELEFONICZNY.

Opis produktu

Zestaw HEMAVET jest tańszym odpowiednikiem zestawu diff-quick. Dzięki zestawieniu kwaśnego i kompozycji zasadowych barwników, nadaje się przede wszystkim do barwienia rozmazów krwi, ale również preparatów cytologicznych i histologicznych. Obecność kwaśnego i zasadowego barwnika w osobnych roztworach, pozwala na swobodne modyfikowanie ich wzajemnego stosunku, poprzez zmianę ilości zanurzeń szkiełka w poszczególnych roztworach. Zestaw zawiera:

–         roztwór utrwalacza, na bazie metanolu;

–         roztwór barwiący I – barwnik kwaśny w roztworze buforowym, konserwowany azydkiem sodu;

–         roztwór barwiący II – zestaw barwników zasadowych w roztworze buforowym, konserwowany azydkiem sodu;

 

Procedura barwienia zestawem Hemavet

Karty charakterystyki substancji chemicznej:

roztwór barwiący I

roztwór barwiący II

utrwalacz

Specyfikacja:

Parametry gwarantowane

Roztwór barwiący IAbsorpcja max. λ516 – 518 nm
Absorbancja λ  (λ max.;1cm)140 – 175
Roztwór barwiący IIAbsorpcja max. λ661,5 – 663,5 nm
Absorbancja λ  (λ max.;1cm)220 – 260
Przydatność do mikroskopii (rozmaz krwi)

 

Przechodzi test

 

Erytrocyty

 

Brązowoczerwone

 

Jądra komórkoweNiebieskofioletowe
Ziarnistości eozynofilów

 

Wyraźnie czerwone

 

Ziarnistości neutrofilówBrązowoczerwone
Cytoplazma limfocytówBłękitna do niebieskiej
Cytoplazma monocytówSzaroniebieska, niejednorodna

Informacje o bezpieczeństwie:

Piktogramy 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:H 225: wysoce łatwopalna ciecz i pary;

H301: działa toksycznie po połknięciu; H311: działa toksycznie w kontakcie ze skórą; H331: działa toksycznie w następstwie wdychania;

H370: powoduje uszkodzenie narządów

Zwroty wskazujące środki ostrożności:P260: nie wdychać pyłu /dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy;

P280: stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną;

P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Hasło ostrzegawcze:NIEBEZPIECZEŃSTWO
RID/ADR:UN 1230, 3 (6.1), II