Obowiązek informacyjny Diagovet sp. z o.o.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Diagovet sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej również jako ,,Administrator” lub ,,Spółka”), ul. Gen. W. Andersa 38A (15-113 Białystok), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431765, numer NIP 5423384370, REGON 384882940.

  2. Jak się z nami skontaktować?

   Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  admin@diagovet.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (85) 874 69 28.

   3. Jakie dane przetwarzamy?

   Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w szczególności w następującym zakresie:  imiona, nazwiska, nazwy firm, dane adresowe, dane kontaktowe, nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4.

   4. W jakim celu przetwarzamy dane?

   Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe – w zależności od rodzaju współpracy – w  jednym lub kilku spośród wymienionych celów:

   • w celu zawarcia oraz wykonania umowy (w tym nawiązania kontaktu przed zawarciem umowy lub w trakcie jej wykonywania, wymiany korespondencji, kontroli należytego wykonywania umowy, oraz jej rozliczenia);
   • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
   • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesy, o których wyżej mowa obejmują możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, rozpatrywania reklamacji lub skarg powstałych w związku z prowadzoną współpracą, a także możliwość podejmowania działań marketingowych

   5. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

   Administrator może przetwarzać Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów ustaw szczegółowych, np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie określonych danych może wynikać z przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wymogów umownych. Ewentualny brak podania danych w wymaganym zakresie mógłby uniemożliwić nawiązanie oraz prowadzenie współpracy.

   6. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:

   • dostępu do danych,
   • sprostowania danych,
   • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, który byłby przez Państwa kwestionowany),
   • usunięcia danych, w wypadkach określonych w art. 17 RODO,
   • przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

   W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje  Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Jeżeli podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda, mają  Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Ewentualne cofnięcie zgody nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   Wskazane uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Spółkę można realizować:

   • listownie na adres Administratora: Diagovet sp. z o.o., ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok, lub
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@diagovet.pl.

   7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb  których są one przetwarzane. Np. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub realizacji umowy są one przechowywane do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia wynikających z niej   roszczeń, a po upływie tego terminu mogą być one przechowywane przez okres niezbędny do  wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających z obowiązujących przepisów, np. podatkowych lub rachunkowych.

   8. Komu możemy udostępnić Państwa dane?

   Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem, np. spółkom zależnym, podmiotom współpracującym z Administratorem, np. świadczącym na rzecz  Administratora pomoc prawną, usługi pocztowe, usługi IT, rachunkowe, płatnicze, agencyjne, itp. Dane w określonym zakresie mogą nadto zostać udostępnione organom i instytucjom, które są uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

   9. W jaki sposób Administrator pozyskał Państwa dane?

   Administrator uzyskał Państwa dane bezpośrednio od Państwa lub w sposób pośredni, od podmiotów,  na rzecz lub w imieniu których Państwo działają, m.in. Państwa pracodawców, osób, których pozostają Państwo reprezentantami lub przedstawicielami, czy też innych podmiotów przekazujących Administratorowi Państwa dane w ramach realizowanej współpracy. Państwa dane osobowe mogą nadto pochodzić z publicznie dostępnych rejestrów.

   10. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania względem Państwa zautomatyzowanych decyzji?

    Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.

    Koszyk
    Scroll to Top